Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Artyco.nl”: de onderneming die onder de handelsnaam "Artyco", is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 17189784;
"Ontvangstbevestiging": de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 d van deze Voorwaarden.
"Product": het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Artyco.nl en u binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
"Voorwaarden": deze algemene voorwaarden.
“Afnemer”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Artyco.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.
“Order” of “bestelling”: iedere opdracht van Afnemer aan Artyco.nl.
“Overeenkomst”: iedere overeenkomst die tussen Artyco.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
“Bericht”: iedere mogelijke kennisgeving van Artyco.nl aan Afnemer, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
“Schriftelijk”: via fax, brief of e-mail.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website www.Artyco.nl gesloten worden en waarbij Artyco.nl partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Artyco.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Artyco.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Artyco.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Artyco.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Artyco.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Artyco.nl zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Artyco.nl de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een gewijzigde uitspraak van de rechter, zullen zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Artyco.nl te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Artyco.nl en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Artyco.nl middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Artyco.nl;
b) hierna u bevestigd heeft dat de door u verstrekte gegevens juist zijn door op de website van Artyco.nl op "Ik ga akkoord" te klikken,
(c) vervolgens een geslaagde betaling heeft voldaan.
(d) hierop van Artyco.nl op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Artyco.nl uw bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging").
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten.
(b) de prijs van het product.
(c) uw naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer.
(d) de leveringstermijn van het product.
(e) het referentienummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres en telefoonnummer van Artyco.nl, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 Artyco.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende voorwaarden. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
Indien Artyco.nl uw bestelling om welke reden dan ook weigerd, zal er na de “Ontvangstbevestiging” een “Bestelweigering” verstuurd worden.
In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand. Evt. reeds betaalde gelden zullen binnen 14 dagen teruggestort worden.
3.5 De overeenkomst bevat alle tussen u en Artyco.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Artyco.nl.
3.6 De administratie van Artyco.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Artyco.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Artyco.nl verrichtte leveringen. Artyco.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. TRANSPORT EN -KOSTEN
4.1.Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in Berichten, zijn alle prijzen voor de aangeboden zaken in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Artyco.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Artyco.nl kunnen worden uitgesloten.

5. LEVERTIJD
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Artyco.nl. De door Artyco.nl opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Artyco.nl overschreden wordt, zal Artyco.nl u hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Artyco.nl te ontbinden, door dit schriftelijk aan Artyco.nl te melden.
5.3 Artyco.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, zolang dit maar binnen het overeengekomen leveringstermijn blijft.

6 ONTVANGST
De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadigingen/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit direct middels een e-mail aan Artyco.nl gemeld te worden bij info@Artyco.nl. Alleen klachten die binnen komen via e-mail worden in behandeling genomen.

7. RETOURZENDINGEN
7.1 Retourzendingen bij verandering van gedachte:
U kunt binnen 14 dagen na ontvangst uw bestelling retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Bij het retourneren van een bestelling geldt echter nadrukkelijk de artikelen in ongeschonden staat bij Artyco.nl worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien deze aspecten niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per e-mail aan info@Artyco.nl te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Artyco.
7.3 Retourzending bij een fout van onze kant:
Artyco.nl zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Artyco.nl zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
7.4 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.3 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit per e-mail aan info@Artyco.nl te melden.
U dient het product wel onmiddellijk terug te sturen naar Artyco.nl.

8. TERUGBETALINGEN
8.1 De betalingen die u reeds heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Artyco.nl ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Artyco.nl binnen 14 dagen nadat Artyco.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
8.2 Artyco.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Artyco.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.
8.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Artyco.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Artyco.nl u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Artyco.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade, alsmede de volledige verzendkosten, van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

9.INCASSO
De betaling dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Mocht het onverhoopt zo zijn
dat u in gebreke blijft betreffende betalingen, dan zijn alle kosten hieruit voortvloeiend voor uw rekening.
Dit betreft de kosten voor aanmaningen en de deurwaarder en een toeslag voor renteverlies.
Dit laatste is de wettelijke rente + de huidige rente die de Europese Bank rekent.
Bij betalingsachterstand treedt de boeterente automatisch in werking.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Artyco.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen,alsmede ter zake van vorderingen wegens
het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
Het risico ter zake van het geleverde gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Artyco.nl is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Artyco.nl. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 Artyco.nl is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Artyco.nl toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan
de dekking van de door Artyco.nl afgesloten verzekering.
11.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Artyco.nl geleverde goederen, is Artyco.nl niet aansprakelijk.
11.4 De afnemer vrijwaart Artyco.nl en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Artyco.nl geleverde.

12. OVERMACHT
Indien Artyco.nl door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Artyco.nl gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artyco.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

13. KLACHTEN
13.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Artyco.nl serieus in behandeling worden genomen.
13.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij info@Artyco.nl
13.3 Artyco.nl zal de klacht binnen 7 dagen proberen op te lossen.
Artyco.nl zal u hierover schriftelijk berichten.

14. PRIVACY & SECURITY
14.1 Artyco.nl zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.
De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product besteld of wanneer u registreert.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door Artyco.nl kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met u zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan uw persoonlijk gerichte aanbiedingen.
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien en muteren op de website na inloggen met uw inloggegevens.
Artyco.nl vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en dat zo uw privacy blijft gewaarborgd.
Artyco.nl kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiende uit lekkage of diefstal van onze klantgegevens.
14.2 Voor de Online betalingen hebben wij een overeenkomst met de Payment Service Provider: Qantani welke garant staat voor een hoge mate van veiligheid en optimaal betaalgemak. Zij maken gebruik van Secure Socket Layers (SSL), een geavanceerd beveiligingssysteem voor internet, om uw gegevens te beschermen. Om de veiligheid van het bestelproces te garanderen, worden alle gegevens - inclusief naam, adres en creditcard - gecodeerd opgeslagen op deze Secure Server.De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat bij Qantani verleggen wij ook nadrukkelijk naar Qantani.

15. KLANTENSERVICE
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:
info@Artyco.nl

16. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN
16.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Artyco.nl is Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en Artyco.nl naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en Artyco.nl, kunt u Artyco.nl verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.
16.3 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Eindhoven.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

17. Disclaimer
Type- en prijs fouten voorbehouden.